Dictionary

Α

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Είναι η συμφωνία ασφάλισης και ανάληψης κινδύνου που γίνεται μεταξύ ασφαλιστικής εταιρείας και ασφαλιζόμενου και περιλαμβάνει τον ασφαλιστικό κίνδυνο, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, τα ασφάλιστρα, τη διάρκεια ισχύος, τους γενικούς και ειδικούς όρους ασφάλισης κλπ.

Ανάληψη κινδύνου

Η αποδοχή ασφάλισης ενός κινδύνου.

Απόρριψη ασφάλισης

Η άρνηση του ασφαλιστή ή αντασφαλιστή να προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη.

Αποζημίωση

Το ποσό που κατά περίπτωση οφείλει να καταβάλει η ασφαλιστική εταιρία προκειμένου να αποκατασταθεί το σύνολο ή μέρος της ζημίας που προήλθε από ζημιογόνο γεγονός που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Ασφαλισμένο αυτοκίνητο

Το αυτοκίνητο που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Ασφαλιστήριο

Περιλαμβάνει την Πρόταση, τον Πίνακα και το Βιβλιάριο.

Ανανέωση

Αναφέρεται στη συνέχιση μιας ασφάλισης μετά τη λήξη συγκεκριμένης περιόδου.

Ασφαλισμένος

Το πρόσωπο που καθορίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης.

Ασφαλιστική αξία

Η αξία του αντικειμένου προς ασφάλιση.

Ασφάλιστρο

Το χρηματικό ποσό που υποχρεούται να καταβάλλει ο αντισυμβαλλόμενος στην ασφαλιστική εταιρεία ως αντάλλαγμα για την παροχή της ασφαλιστικής προστασίας.

Ασφαλιστικός κίνδυνος

Κίνδυνος στην ασφαλιστική γλώσσα είναι η δυνατότητα που υπάρχει να συμβεί κάποιο γεγονός, που σαν συνέπειά του θα έχει ή τη μείωση της περιουσίας κάποιου προσώπου ή την ανάγκη αυξήσεώς της, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια έκτακτη ανάγκη. Το ζημιογόνο γεγονός καλύπτεται με το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Ο όρος ασφαλιστικός κίνδυνος χρησιμοποιείται με 3 διαφορετικές έννοιες: α)Το αντικείμενο της ασφάλισης, δηλαδή το διαμέρισμα που ασφαλίζουμε, το μηχάνημα, το σκάφος αναψυχής, το άτομο. β) Η αβεβαιότητα ή την πιθανότητα του ζημιογόνου γεγονότος και των διαστάσεων ζημίας, που μπορεί να προκληθούν. γ) Το ζημιογόνο γεγονός, έναντι του οποίου γίνεται η ασφάλιση.

Απαλλαγή

Το μέρος της ζημίας για το οποίο δεν καταβάλλεται αποζημίωση αλλά επιβαρύνεται ο ασφαλισμένος. Σε περίπτωση που το ποσό της ζημίας υπερβαίνει το ποσό της απαλλαγής, καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρία η διαφορά τους.

Αποζημίωση με βάση την Πραγματική Αξία

Θα σας επαναφέρουμε στην ίδια θέση που βρισκόσαστε πριν την καταστροφή, απώλεια ή ζημιά, ως ακολούθως: (i) Σε περίπτωση μερικής ζημιάς στην ασφαλισμένη περιουσία, η οποία μπορεί να επισκευασθεί ή επιδιορθωθεί, θα σας καταβάλουμε τα έξοδα που απαιτούνται για την επαναφορά της στην ίδια ακριβώς κατάσταση που βρισκόταν πριν την επέλευση της καταστροφής, απώλειας ή ζημιάς, αφαιρώντας ποσοστό φθοράς και χρήσης ή τεχνολογικής ή εμπορικής ή άλλης απαξίωσης σε τμήματα.

Αποζημίωση με βάση την Αξία Αντικατάστασης

Θα σας αποζημιώσουμε, χωρίς να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε ποσό για παλαιότητα, φθορά ή χρήση. Αν κατά το χρόνο οποιασδήποτε καταστροφής, απώλειας ή ζημιάς το ασφαλισμένο ποσό είναι μικρότερο από την Αξία Αντικατάστασης του Κτιρίου, των Μηχανημάτων και Εργαλείων, της Επίπλωσης και Εξοπλισμού ή άλλης περιουσίας που ασφαλίζεται με ξεχωριστό ασφαλισμένο ποσό, θα πληρώνουμε μέρος της απώλειας ή ζημιάς. (Για παράδειγμα, αν το ασφαλισμένο ποσό καλύπτει το 80% της Αξίας Αντικατάστασης θα πληρώνουμε μόνο το 80% της απαίτησής σας). Ο διακανονισμός με βάση την Αξία Αντικατάστασης δεν θα εφαρμόζεται σε περίπτωση που αδυνατείτε ή δεν είστε πρόθυμοι να αντικαταστήσετε την περιουσία που καταστράφηκε.

Απώλεια Ενοικίων

Σε περίπτωση που ενοικιάζετε το κτίριο σε τρίτους ή από τρίτους και καταστραφεί ή υποστεί ζημιά από οποιουσδήποτε από τους ασφαλισμένους κινδύνους με αποτέλεσμα να διακοπεί η δραστηριότητα ή η λειτουργία του και προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία τέτοιας ενοικίασης, σας καταβάλετε το ποσό του ενοικίου το οποίο θα πληρώνατε ή θα ενοικιάζατε.

Αξία Αντικατάστασης

Για το κτίριο σημαίνει το κόστος ανακατασκευής του κτιρίου με τον ίδιο τρόπο, μέγεθος, και εμφάνιση σαν να ήταν καινούργιο, εξαιρουμένης της αξίας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Για το Περιεχόμενο σημαίνει κόστος το κόστος αντικατάστασης του με καινούργια αντικείμενα του ίδιου ή παρόμοιου τύπου ή προδιαγραφών.

Ακατοίκητο

Όταν η Κατοικία δεν κατοικείται από σας ή οποιοδήποτε μέλος της Οικογένειας σας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με την άδεια σας.

Ανικανότητα

Φυσική ή διανοητική βλάβη η οποία μερικώς ή ολικώς περιορίζει την ικανότητα κάποιου να εκτελεί τα καθήκοντα της εργασίας του την οποία μπορεί να εκτελέσει λόγω μορφώσεως, εκπαιδεύσεως ή εμπειρίας.

Αποκομιδή συντριμμάτων

Πρόκειται για τα έκτακτα έξοδα που θα γίνουν με έγκριση της εταιρίας για την κατεδάφιση ερειπίων και την απομάκρυνση των συντριμμάτων ασφαλισμένων αντικειμένων (κτίρια, μηχανήματα και λοιπά αντικείμενα) που επλήγησαν ή καταστράφηκαν συνεπεία ενός ή περισσοτέρων από τους ασφαλιστικούς κινδύνους με σκοπό την αποκατάσταση της ζημίας που επήλθε.

Ατύχημα

Κάθε τυχαίο και απρόβλεπτο συμβάν πού προκαλεί βλάβη ή ζημιά.

Αντικείμενα στο Ύπαιθρο

Περιλαμβάνονται Επίπλωση και Εξοπλισμός, Εμπορεύματα και Πρώτες Ύλες, Μηχανήματα και Εργαλεία που βρίσκονται σε ανοικτό χώρο ή υπόστεγα, καθώς επίσης διαφημιστικές πινακίδες, φωτεινές επιγραφές, ιστοί, πυργίσκοι, δορυφορικές αντένες και άλλες αντένες, υποσταθμοί ηλεκτρικής ή μηχανικής ενέργειας και άλλα εξωτερικά μόνιμα προσαρτήματα και εγκαταστάσεις και κινητά αντικείμενα σε Εξωτερικούς Χώρους που ανήκουν σε σας.

Γ

Γενική Αβαρία

Οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια η οποία προκαλείται εσκεμμένα από τον πλοίαρχο ή άλλον αρμόδιο με σκοπό την διάσωση του πλοίου. Η απώλεια αυτή καλύπτεται με ανάλογη συνεισφορά όλων των πλευρών των οποίων τα συμφέροντα διασώζονται.

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Οι Γενικοί όροι ασφάλισης είναι εκείνοι που ισχύουν, όχι για μια συγκεκριμένη ασφάλιση αλλά για ακαθόριστο αριθμό ασφαλίσεων. Είναι διατυπωμένοι εκ των προτέρων και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τις μελλοντικές ασφαλιστικές συμβάσεις. Σε μεγάλο μέρος επαναλαμβάνουν τις διατάξεις του νόμου.

Γενική Αστική Ευθύνη

Καλύπτει τα έξοδα που προέρχονται από την αξίωση τρίτων κατά του ασφαλισμένου για απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές.

Γενικές Εξαιρέσεις

Αναφέρεται στις περιπτώσεις ζημιών που προέκυψαν άμεσα ή έμμεσα από κάποιο, με τη συγκυρία κάποιου και σαν συνέπεια κάποιου γεγονότος που δεν καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Γενικές Ασφαλίσεις

Όλα τα είδη ασφαλίσεων εκτός από εκείνα του Κλάδου Ζωής. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ασφαλίσεις Περιουσίας, Αυτοκινήτου, Αστικής Ευθύνης, Μεταφερομένων Εμπορευμάτων κλπ.

Δ

Δεσμευτικός Όρος

Όρος προς τον οποίο πρέπει να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση και να τηρείται από σας αυστηρά και κατά γράμμα. Τυχόν παράβαση Δεσμευτικού Όρου, σας αφαιρεί το δικαίωμα αποζημίωσης με βάση το Ασφαλιστήριο.Διαχείριση των κινδύνων: Με τον όρο διαχείριση κινδύνων εννοούμε μία διαδικασία λογικής αντιμετωπίσεως των κινδύνων στους οποίους μία οικονομική ή κοινωνική μονάδα είναι εκτεθειμένη ή ενδεχομένως θα εκτεθεί στο μέλλον, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, για οικογένεια, για επιχείρηση ή ακόμα για κάποιο ευρύτερο κοινωνικό οργανισμό ( δήμος, κοινότητα κ.ο.κ)

Διπλή ή Πολλαπλή Ασφάλιση

Το ίδιο συμφέρον ασφαλίζεται κατά του ιδίου κινδύνου και για την ίδια χρονική περίοδο σε περισσότερους από ένα ασφαλιστές. Αν τα επί μέρους ασφαλιστικά ποσά υπερβαίνουν την ασφαλιστική αξία λέμε ότι έχουμε διπλή ασφάλιση.

Ε

Επασφάλιστρο

Επασφάλιστρο είναι το επιπλέον ασφάλιστρο που πληρώνει ο ασφαλισμένος, είτε λόγω επαγγέλματος, είτε λόγω υγείας. Τα επαγγελματικά επασφάλιστρα καθορίζονται σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ορισμένων επαγγελμάτων, ενώ τα επασφάλιστρα υγείας καθορίζονται με βάση τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο ασφαλισμένος.

Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτων, ως επασφάλιστρο ορίζεται το επιπλέον ασφάλιστρο που πληρώνει ο ασφαλισμένος είτε λόγω νεαρής ηλικίας είτε λόγω κατοχής νέου ή -σε ορισμένες περιπτώσεις- ξένου διπλώματος.

Ειδοποίηση απαίτησης

Όταν συμβεί καταστροφή, απώλεια ή ζημιά και θα υποβληθεί απαίτηση βάσει αυτού του Ασφαλιστηρίου οφείλετε να μας ειδοποιήσετε άμεσα και το αργότερο εντός 15 ημερών από της επέλευση της ζημιάς να μας υποβάλετε γραπτώς την απαίτησή σας. Η απαίτησή σας πρέπει να περιλαμβάνει όσο είναι πρακτικά δυνατό λεπτομερή περιγραφή όλων των αντικειμένων.

Είδος Εργασίας/Επιχείρηση

Το είδος εργασίας ή η επιχείρησή σας και/ή η χρήση του Κτιρίου που αναφέρεται στον Πίνακα.

Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Είναι εκείνοι που συμφωνούνται από την ασφαλιστική εταιρεία και τον ασφαλισμένο για μια συγκεκριμένη ασφάλιση. Είναι επομένως όροι που λαμβάνουν υπόψη τους μια συγκεκριμένη κάλυψη και ισχύουν μόνον γι' αυτήν. Υπερισχύουν απέναντι στους γενικούς όρους. Ειδικοί και γενικοί όροι έχουν όμως την ίδια νομική ισχύ.

Εξαίρεση

Όρος που εξαιρεί ορισμένους κινδύνους και περιορίζει το φάσμα της κάλυψης.

Ζ

Ζημιά

Οποιοδήποτε απρόβλεπτο, βίαιο και ανεξάρτητο από τη βούληση του ασφαλισμένου γεγονός το οποίο επιφέρει βλάβες ή φθορές σε τρίτους ή το ασφαλισμένο αυτοκίνητο του.

Η

Ημερομηνία έκδοσης

Η ημερομηνία κατά την οποία εκδίδεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο από την ασφαλιστική εταιρεία.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Η ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η ισχύς του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και παρέχεται η κάλυψη.Ημερομηνία λήξης: Η ημερομηνία κατά την οποία λήγει το ασφαλιστικό συμβόλαιο.

Η αρχή της Καλής Πίστης (Utmost Good Faith)

Μόνο ο ασφαλιζόμενος γνωρίζει την πραγματική ποιότητα του κινδύνου και οφείλει να αποκαλύπτει τα «ουσιώδη γεγονότα› που συνοδεύουν τον προς ασφάλιση κίνδυνο. O ασφαλισμένος οφείλει να αποκαλύψει όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν τον κίνδυνο, ώστε η ασφαλιστική εταιρεία να κρίνει αν και με ποιους όρους θα τον αναλάβει.

Θ

Θάνατος από ατύχημα

Απώλεια ζωής λόγω σωματικής βλάβης από ατύχημα.

Κ

Κτίριο / Οικοδομή

Η οικοδομή ή τμήμα της οικοδομής, εξαιρουμένου του οικοπέδου, που βρίσκεται στη διεύθυνση που αναφέρεται στον Πίνακα ως «Τοποθεσία Κινδύνου» και χρησιμοποιείται σε σχέση με το Είδος Εργασίας/Επιχείρησης που αναφέρεται στον Πίνακα και/ή στην Πρόταση. Αυτό περιλαμβάνει την κυρίως οικοδομή, γκαράζ, αποθήκες, λεβητοστάσιο, μόνιμες προσαρτήσεις και εγκαταστάσεις, τα εντοιχισμένα έπιπλα και συσκευές, τις υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού. Δεν περιλαμβάνονται Βελτιώσεις Κτιρίου και Εξωτερικοί Χώροι, εκτός αν αναφέρονται στην Πρόταση και/ή στον Πίνακα, με ξεχωριστό ασφαλισμένο ποσό.

Κακόβουλες ενέργειες

Κακόβουλες ενέργειες σημαίνει ηθελημένες πράξεις οποιουδήποτε προσώπου που διαπράττονται είτε κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, πολιτικών ταραχών, είτε μεμονωμένα, με σκοπό το βανδαλισμό ή τη δολιοφθορά, χωρίς όμως να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε πράξη τρομοκρατίας.

Κάλυψη

Συνώνυμο της ασφάλισης. Περιγράφει την έκταση μιας ασφάλισης (π.χ. η κάλυψη περιλαμβάνει Κλοπή).

Λ

Λήξη Συμβολαίου

Η συγκεκριμένη ημερομηνία που λήγει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Μ

Μερική ανικανότητα

Ανικανότητα που δεν επιτρέπει στον ασφαλισμένο να εκτελέσει μέρος των καθηκόντων της εργασίας του.

Μόνιμη ολική ανικανότητα

Ανικανότητα ισοδύναμη με πλήρη και μόνιμη απώλεια ικανότητας προς εργασία.

Μη Καλυπτόμενα Αντικείμενα

Καταστροφή, απώλεια ή ζημιά σε Μη Καλυπτόμενα Αντικείμενα, εκτός αν αυτά ρητά αναφέρονται στην Πρόταση και στον Πίνακα.

Ν

Νομική προστασία

Καλύπτει τα έξοδα του ασφαλισμένου σε περίπτωση που εμπλακεί σε νομική διαδικασία π.χ. έξοδα δικηγόρων, δικαστικά έξοδα.

Ο

Ουσιώδες γεγονός

Ουσιώδες γεγονός στην ασφαλιστική ορολογία σημαίνει κάποια ζωτική πληροφορία που απαιτείται για να ληφθεί μια απόφαση από το Τμήμα Underwriting.

Ομαδική ασφάλιση

Ασφάλιση που καλύπτει μια ομάδα ανθρώπων, συνήθως υπαλλήλους μιας εταιρείας. Βασίζεται στην αρχή του ότι η διαδικασία επιλογής μπορεί να εφαρμοσθεί απ’ ευθείας σε ομάδες ανθρώπων, όπως και σε μεμονωμένα άτομα.

Όριο ευθύνης Εταιρίας

Το ποσό μέχρι του οποίου ευθύνεται η Εταιρία να καταβάλει αποζημίωση.

Π

Πρόταση-Αίτηση Ασφάλισης

Ειδικό έντυπο της Εταιρίας, στο οποίο λήπτης της ασφάλισης συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται. Το έντυπο αυτό αποτελεί τη βάση για την εκτίμηση του προς ασφάλιση κινδύνου και την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Πρόσθετη πράξη

Μια συμφωνημένη γραπτή τροποποίηση των όρων του συμβολαίου.

Περίοδος Κάλυψης

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της έναρξης ισχύος και της λήξης ενός Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.

Περίοδος Ασφάλισης

Η χρονική περίοδος για την οποία ισχύει η ασφάλιση με βάση αυτό το Ασφαλιστήριο, όπως αναφέρεται στον Πίνακα, καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη περίοδος, για την οποία θα συμφωνηθεί γραπτώς ανανέωση του Ασφαλιστηρίου και θα πληρωθεί το ασφάλιστρο.

Πρόσκαιρη ολική ανικανότητα

Ανικανότητα που προκαλεί ολική ζημιά στη φυσιολογική λειτουργία και κίνηση του ατόμου αλλά αναμένεται η πλήρης αποκατάστασή της.

Πραγματογνώμονας

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εντολή από την Εταιρία να ερευνά την αιτία ή/και συνθήκες οποιασδήποτε ζημιάς και να προσδιορίζει το ύψος της.

Περιεχόμενο

Η επίπλωση και γενικά ότι εξοπλισμός μεταφέρεται, τα προσωπικά αντικείμενα σας ή οποιουδήποτε μέλους της οικογένειας σας.

Πίνακας: Το έγγραφο που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πληροφορίες για σας, την ασφαλισμένη περιουσία, την Περίοδο Ασφάλισης, τα Μέρη του Βιβλιαρίου και οποιουσδήποτε Δεσμευτικούς Όρους ή πρόσθετες Πράξεις που ισχύουν. Ο Πίνακας είναι μέρος του Ασφαλιστηρίου και μπορείτε να το δείτε στην τελευταία σελίδα. Θα εκδώσουμε καινούργιο Πίνακα εάν τροποποιηθεί το Ασφαλιστήριο.

Σ

Συνασφάλιση

Αρχή κατά την οποία η εταιρεία ασφαλίζει μόνο μέρος της πιθανής ζημιάς, ενώ ο ασφαλισμένος πληρώνει το άλλο μέρος.

Συμβαλλόμενος

Το πρόσωπο πoυ υποβάλει την αίτηση για ασφάλιση και συνάπτει το ασφαλιστήριο με την ασφαλιστική εταιρία. Ο συμβαλλόμενος θεωρείται και ασφαλισμένος, εάν δεv ορίζεται διαφορετικά στo ασφαλιστήριο. Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, όλα τα δικαιώματα αλλά και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τo ασφαλιστήριο αναφέρονται στoν συμβαλλόμεvo, εκτός από εκείνα που από τη φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον ασφαλισμένο.

Υ

Υαλοπινάκων

Είναι οι Υαλοπίνακες πάχους 4 χιλιοστών και άνω, που είναι εφαρμοσμένοι στις εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες, στα παράθυρα και στους φεγγίτες του Κτιρίου που χρησιμοποιεί.

Υπασφάλιση

Υπασφάλιση υπάρχει όταν το καλυπτόμενο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ή ασφαλιστικό ποσό είναι μικρότερο από την ασφαλιστική αξία της περιουσίας που ασφαλίζεται. Αν υπάρξει υπασφάλιση, τότε σε περίπτωση ζημίας, η αποζημίωση είναι ανάλογη με τη σχέση της ασφαλιστικής αξίας και του ασφαλιστικού ποσού-ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.

Υπερασφάλιση

Υπερασφάλιση υπάρχει, όταν το καλυπτόμενο ασφαλιστικό ποσό ή ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, είναι μεγαλύτερο από την ασφαλιστική αξία του πράγματος.

AUTOMATIC PAYMENTS

Progressive Insurance provides the flexibility of automatic payment of your premiums with the safety of JCC’s operational transactions.

Premiums Payment