Επαγγελματική Ευθύνη

Progressive Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικής Ευθύνης Τεχνικών - Νέο καινοτόμο πρωτοποριακό προϊόν με πολλές και περιεκτικές καλύψεις!

Τι καλύπτει:
Το πρόγραμμα ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης Τεχνικών σας καλύπτει για αποζημιώσεις που μπορεί να διεκδικήσουν οι πελάτες σας από ατυχήματα (σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές), που μπορεί να γίνουν με δική σας υπαιτιότητα, στα πλαίσια άσκησης της επαγγελματικής σας δραστηριότητας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Συγκεκριμένα, σας καλύπτει για:

 1. Αμελείς πράξεις ή παραλείψεις δικές σας ή των προσώπων που έχετε στην υπηρεσία σας, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ως κατασκευαστής ή συντηρητής του έργου
 2. Αξιώσεις από λανθασμένο σχεδιασμό-μελέτη του έργου.
 3. Δικαστικά έξοδα και αμοιβές δικηγόρων (συμπεριλαμβάνονται στα όρια ευθύνης)
  • Κάλυψη Υπεργολάβων
  • Πυρκαγιά, έκρηξη ή βραχυκύκλωμα (μέχρι € 10,000 ανά περιστατικό και κατά έτος)
  • Ξένη ή δηλητηριώδης ουσία σε τροφή ή ποτό
  • Περιουσία στην κατοχή και έλεγχο του ασφαλισμένου
  • Ευθύνη Ενοικιαστών
  • Τυχαία ζημιά σε καλώδια ή υπόγειες υπηρεσίες (μέχρι του ποσού των €10,000.00 ανά περιστατικό και κατά έτος)
  • Ελαττωματικό προϊόν (Απαιτήσεις που σχετίζονται με ελαττωματικό προϊόν που χρησιμοποιήθηκε στο έργο μέχρι του ποσού των €10,000.00 ανά περιστατικό και κατά έτος)

Σε ποιους απευθύνεται:
* Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε ειδικά για επαγγελματίες:

 • ηλεκτρολόγους
 • υδραυλικούς
 • ψυκτικούς
 • μηχανικούς οχημάτων
 • Πωλητές/Επιδιορθωτές Ελαστικών Οχημάτων
 • Μηχανικούς Εγκαταστάσεων Κλιματισμού/Θέρμανσης.
 • Αισθητικούς/Ινστιτούτα Αισθητικής. Κουρεία/Κομμωτήρια
  αλλά και μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές και που έχουν κύκλο εργασιών μέχρι και €200.000 ετησίως.
  *Τους ασκούμενους στο γραφείο του ή στο γραφείο της Εταιρείας.
  *Τους υπαλλήλους και τους εκπροσώπους του ιδίου και της Εταιρείας.

Επαγγελματική Αμέλεια είναι η ασφαλιστική κάλυψη που δίνεται για αποζημιώσεις, που απαιτούνται από τον ασφαλισμένο κατά την περίοδο που τον καλύπτει η ασφαλιστική του σύμβαση, για λόγους αθέτησης επαγγελματικών καθηκόντων που έχουν σχέση με αμέλεια, παράλειψη ή λάθος.

H Ασφάλιση Επαγγελματικής Αμέλειας απευθύνεται στον κάθε επαγγελματία (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που παρέχει υπηρεσίες έναντι αμοιβής.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα αυτόματης πληρωμής των ασφαλίστρων μας με την ασφάλεια επιχειρησιακών συναλλαγών που παρέχει η εταιρία JCC.

Πληρωμή Ασφαλίστρων