Ασφάλιση Ευθύνης Διευθυντών & Αξιωματούχων (D&O)

Ασφάλιση Ευθύνης Διευθυντών και Αξιωματούχων - επίσης γνωστή ως ασφάλιση D & O καλύπτει το κόστος των αξιώσεων αποζημίωσης εναντίον των διευθυντών της επιχείρησής σας και βασικά στελέχη (αξιωματούχων) για ισχυριζόμενες παράνομες πράξεις.

Παράνομες πράξεις περιλαμβάνουν:

 • Κατάχρηση εμπιστοσύνης
 • Παράβαση καθήκοντος
 • Αμέλεια
 • Λάθος
 • Παραπλανητικές δηλώσεις
 • Παράνομη εμπορία
 • Πρακτικές απασχόλησης και θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Ενέργειες μετόχων
 • Λανθασμένα πρακτικά/αναφορές
 • Ανακριβή ή ανεπαρκή αποκάλυψη (π.χ. σε λογαριασμούς της εταιρείας)
 • Παραπλάνηση σε ενημερωτικό δελτίο
 • Αποφάσεις που υπερβαίνουν την εξουσία που χορηγείται σε αξιωματούχο της εταιρείας
 • Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή νόμους

Το χρειάζεται η Εταιρεία μου;

Εάν η εταιρεία σας έχει διευθυντές ή αξιωματούχους, η Ασφάλιση ευθύνης διευθυντών και αξιωματούχων μπορεί να καλύψει το κόστος των αξιώσεων αποζημίωσης εναντίον τους από τους μετόχους, επενδυτές, εργαζόμενους, ρυθμιστικές αρχές ή τρίτα μέρη.

Οι διευθυντές και οι αξιωματούχοι έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα, αρμοδιότητες και εξουσίες που σχετίζονται με τις θέσεις τους. Αυτές συνήθως ορίζονται στην περιγραφή των καθηκόντων τους ή τους καθορισμούς καθηκόντων. Αν ένας διευθυντής ή αξιωματούχος της εταιρείας σας ενήργησε εκτός των καθορισμένων καθηκόντων του, αστικές, ποινικές ή ρυθμιστικές διαδικασίες μπορεί να ασκηθούν εναντίον του.

Η Ασφάλιση ευθύνης διευθυντών και αξιωματούχων καλύπτει το κόστος της υπεράσπισης αυτών των διαδικασιών, καθώς και όλα τα έξοδα αποζημίωσης που προκύπτουν από μια ανεπιτυχή υπεράσπιση.

Αν οι διευθυντές και οι αξιωματικοί δεν έχουν ασφάλιση, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο να μην είναι σε θέση να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους ενάντια:

 • Στέρησης δικαιώματος θέσης διευθυντή/αξιωματούχου
 • Αστικής δίκης η οποία μπορεί να οδηγήσει σε βαριά νομικά έξοδα και δικαστικές αποφάσεις.
 • Ποινική δίωξη που μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα και πιθανή φυλάκιση

Τι καλύπτει

Η Ασφάλιση ευθύνης διευθυντών και αξιωματούχων καλύπτει απαιτήσεις:

 • Από ρυθμιστικές αρχές, π.χ. έρευνες που πραγματοποιούνται από Κυβερνητικά Τμήματα, Συμβούλια, από τους μετόχους ή επενδυτές, π.χ. για την αποτυχία να ενεργεί προς το καλύτερο συμφέρον της εταιρείας
 • Από πιστωτές

Καλύπτει επίσης αξιώσεις που εγείρονται σε σχέση με:

 • Παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
 • Αφερεγγυότητα

Ευθύνη από Εργοδοτικές πρακτικές μπορεί να αγοραστεί ως επέκταση της Ασφάλισης ευθύνης διευθυντών και αξιωματούχων. Καλύπτει αξιώσεις διάκρισης των εργαζομένων, π.χ. για καταχρηστική απόλυση, παρενόχλησης, ή την παράληψη να προαχθεί ένα πρόσωπο.

Μερικές φορές η ασφάλιση ευθύνης διευθυντών και αξιωματούχων καλύπτει τα έξοδα υπεράσπισης που προέρχονται από εγκληματικές και ρυθμιστικές έρευνες για την εταιρεία σας, όπου δεν υπάρχει πραγματική ισχυριζόμενη παράνομη πράξη εναντίων διευθυντών και αξιωματούχων.

Τι δεν καλύπτεται

Η Ασφάλιση ευθύνης διευθυντών και αξιωματούχων δεν καλύπτει αξιώσεις αποζημίωσης που διατυπώνονται εναντίον του οργανισμού σας ως σύνολο, μόνο εκείνες που γίνονται ενάντιων προσώπων για τις ισχυριζόμενες παράνομες πράξεις που πραγματοποιούνται υπό την ιδιότητά τους ως διευθυντές ή αξιωματούχοι.

 • Απάτη
 • Σκόπιμες μη συμμορφωμένες πράξεις
 • Παράνομη αμοιβή ή προσωπικό κέρδος
 • Υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες (εκτός Εταιρικής ανθρωποκτονίας)
 • Νομική δράση που έχει ήδη ληφθεί, όταν αρχίζει το σχετικό συμβόλαιο
 • Απαιτήσεις που γίνονται στο πλαίσιο προηγούμενου συμβολαίου
 • Απαιτήσεις που καλύπτονται από άλλα ασφαλιστικά συμβόλαια

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα αυτόματης πληρωμής των ασφαλίστρων μας με την ασφάλεια επιχειρησιακών συναλλαγών που παρέχει η εταιρία JCC.

Πληρωμή Ασφαλίστρων